VŠEOBECNÁ DEKLARACE O OCHRANĚ CIVILIZACE ŽIVOTA V NEDĚLI BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ – MEXIKO 2016 | www.odoceanudooceanu.pl

VŠEOBECNÁ DEKLARACE O OCHRANĚ CIVILIZACE ŽIVOTA V NEDĚLI BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ – MEXIKO 2016

WERSJA POLSKA    ENGLISH VERSION    VERSIÓN ESPAÑOLA    ČESKÁ VERZE     VERSION FRANÇAISE    VERSIONE ITALIANA    DEUTSCHE VERSION    РУССКАЯ BЕРСИЯ    BEPCIЯ БЕЛАРУСІ    SLOVENSKÁ VERZIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všeobecná deklarace O OCHRANĚ CIVILIZACE ŽIVOTA
v neděli Božího milosrdenství
– MexikO 2016

Ze svatyně Božího milosrdenství v Tenango del Aire v Mexiku v neděli Božího milosrdenství, ve Svatém roce milosrdenství a v předvečer Dne úcty k životu a Slavnosti Zvěstování Páně

My, ochránci života spojení v Mezinárodní koalici "Od oceánu k oceánu", která organizuje historickou pouť Panny Marie Čenstochovské okolo celého světa za ochranu života

Odpovídajíce na velkou výzvu Panny Marie, Matky Krista, k ochraně civilizace života a lásky v současném světě;

Stojíce v přítomnosti Bohorodičky před jejím živým obrazem v Guadalupe na hoře Tepeyac spolu s putující kopií ikony Panny Marie Čenstochovské a s kopií obrazu Božího milosrdenství;

Důvěřujíce, že Panna Maria, velká patronka ochrany života, tak jako se zjevila v Mexiku, aby vysvobodila lidi z pout civilizace smrti, bude i dnes chránit ohroženou civilizaci života a lásky;

Děkujíce za přítomnost Panny Marie, která jako Čenstochovská ikona procestovala už sto šedesát pět tisíc kilometrů přes sedmadvacet zemí tří kontinentů, probouzí svědomí a ukazuje jediný způsob, jak zachránit moderní svět;

Vyzýváme všechny lidi dobré vůle, aby naslouchali výzvě Matky Boží a spojili se s velkou láskou a oddaností v ochraně civilizace života a lásky, která je na celém světě vážně ohrožena.

S tebou, Panno Maria, budeme chránit naše rodiny, naše děti, naši víru, Kristovu církev, mír ve světě a naši budoucnost.

 

Nejsvětější Matko, Panno Maria,

vzdáváme díky za pouť Čenstochovské ikony na ochranu civilizace života a lásky. Od roku 2012 jsi procestovala sto pět tisíc kilometrů přes sedmadvacet zemí tří kontinentů, to je čtyřnásobek vzdálenosti cesty kolem světa. Šíříš milosti a životodárnou lásku. Ukazuješ světu, že víra v srdcích lidí je stále živá.

Mexiko nyní zažívá tvé Navštívení. Nosíme tě do našich domovů, rodin a svatyň a ty z nás děláš pravé ochránce života. „Nebojte se!“ povzbuzoval svatý Jan Pavel II. „Duc in altum!“ „Zajeď na hlubinu!“

Je obtížné plout v temných vodách a proudech. Proto jsme vděční, že máme po boku tebe, naši Matku. Jsi jasná Jitřenka a jistá průvodkyně.

Na hoře Tepeyac jsi řekla svatému Juanovi Diego: „Neboj se! (…) Cožpak tady nejsem já, tvoje Matka? Cožpak nejsi v mém stínu a nechráním tě? (…) Cožpak nejsem zdrojem tvé radosti? (...)“

Máme také příslib tvého Syna: „Já jsem s vámi až do konce světa.“ (Mt 28,20)

I když jsou kolem nás velké zmatky, bolesti a smutek, nauč nás žít po vzoru Svaté rodiny jako milující rodiny. Posilni naši víru, důvěru a jednotu s tvým Božským Synem, jehož milosrdenství všichni tak potřebujeme.

Matko milosrdenství, dodej nám sílu. Dnešní svět potřebuje svědky posvátnosti a nedotknutelnosti každého lidského života, zejména těch nejbezbrannějších a nejzranitelnějších dětí v lůnech svých matek. V době, kdy je na celém světě ohrožena skutečná podstata rodiny, musíme ukázat ještě zřetelněji zázrak svátosti manželství, která se stává kolébkou života a domácí církve.

S tebou, Panno Maria, můžeme odolat zoufalství a civilizaci smrti, která pochází od nepřítele. Posilni nás, abychom se ponořili do modlitby růžence. Spolu s námi vyprošuj lásku Božího milosrdenství, abychom volali s velkou radostí a vírou: „Ježíši, důvěřuji ti!“ A slovy Korunky Božího milosrdenství: „Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.“

Děkujeme ti, Matko.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pobierz plik pdf (download pdf file):

WERSJA POLSKA     ENGLISH VERSION     VERSIÓN ESPAÑOLA     ČESKÁ VERZE
VERSION FRANÇAISE     VERSIONE ITALIANA     DEUTSCHE VERSION

РУССКАЯ BЕРСИЯ     BEPCIЯ БЕЛАРУСІ    SLOVENSKÁ VERZIA